Ideální místo pro vaši rodinnou dovolenou

ZÁVAZNÉ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem (dále jen zájemce) a pronajímatelem se řídí ustanoveními občanského zákoníku a níže uvedenými všeobecnými podmínkami (dále jen VOP), což zájemce stvrzuje podepsáním smlouvy o pronájmu, která je uveřejněna na internetových stránkách pronajímatele www.podkopcem.eu  Smluvní vztah vzniká odesláním vyplněné a podepsané nájemní smlouvy zájemcem a prokázáním zaplacení zálohy. Zájemce odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí ve smlouvě a seznamu ubytovaných osob, jenž je nedílnou součástí smlouvy. Případné změny údajů (zejména počtu osob, zvířat atd.) je zájemce povinen neprodleně oznámit majiteli chalupy.

2. Způsob objednávání a placení

První zálohu ve výši 50 % z koncové ceny objednaných služeb hradí zájemce při objednání pobytu. Jejím uhrazením mu vzniká nárok na rezervaci objednaných služeb. Při jejím uhrazení zájemce obdrží emailem potvrzení o zaplacení. Druhou zálohu – částku zbývající do celkové ceny objednaných služeb hradí zájemce nejpozději 35 dnů před nástupem na pobyt na účet pronajímatele. Po jejím uhrazení obdrží zájemce emailem potvrzení, které jej opravňuje k čerpání objednaných a uhrazených služeb. Při objednání pobytu v době kratší než jeden měsíc před nástupem se hradí obě zálohy současně. 

Neuhradí-li zájemce doplatek v této lhůtě, zaplacená záloha propadá ve prospěch pronajímatele a ten je oprávněn nabídnout chalupu k pronájmu jiným zájemcům.

Případný doplatek za další služby (pobyt psa, spotřebovaná energie, rekreační poplatek apod.) hradí zájemce na místě přímo ubytovateli.

3. Odpovědnost a reklamace

Za poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu a za pravdivost informací ručí pronajímatel. Případné reklamace je zájemce oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu. V okamžiku vzniku reklamace musí být proveden zápis mezi zájemcem a majitelem, a to včetně potvrzení nečerpaných služeb. Tyto doklady musí být součástí reklamace, bez nich nelze reklamaci uplatnit.

Při porušení povinností dle těchto VOP - např. uvedení nepravdivých informací v objednávce (počet osob, domácí zvíře apod.), je pronajímatel oprávněn k okamžitému ukončení a vykázání z chalupy všech osob, které jsou zde přítomny společně se zájemcem. Obdobně je ubytovatel oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu).

4. Pojištění

Chalupa je pojištěna dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitostí (požár, povodeň apod.). Pojištění se nevztahuje na úmyslné, nebo neúmyslné poškození majetku pronajímatele. K tomu doporučujeme před nástupem se nechat pojistit běžným komerčním pojištěním pro dovolenou apod.

  •    a)  Zájemce je plně odpovědný za škody na chalupě, jejího zařízení a vybavení způsobené jím, nebo ostatními zúčastněnými osobami. Zájemce je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a uhradit ubytovateli, pokud neprokáže, že ji nezavinil.
  •    b)  O způsobené škodě bude sepsán okamžitě po jejím zjištění, škodní protokol, který podepíše zájemce a pronajímatel. V protokolu bude způsobená škoda popsána s určením její předpokládané výše a rozsahu. Protokol bude podepsán oběma stranami a o škodě bude pořízena fotodokumentace.
  •    c)  Zájemce se zavazuje poskytnout pronajímateli maximální součinnost při následném ohlášení škody na pojišťovnu a sanaci následků pojistné události.

5. Stornovací podmínky (stornopoplatek)

Objednávku je možné zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která ji podávala - tedy ze stejného e-mailu. Bez storno poplatků lze rezervaci zrušit nejpozději 35 dnů  před objednaným termínem nástupu, u hlavní sezóny (letní i zimní) je lhůta na odstoupení od objednávky 50 dnů před termínem nástupu . Za okamžik odstoupení se považuje den doručení písemného dokladu o zrušení objednávky ubytovateli.

Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě, je zájemce povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy. Přesun pobytu (termínu) již není možný.

Storno poplatky se neplatí pokud :

  • zájemce za sebe zajistí náhradu
  • pronajímateli se podaří obsadit odřeknutý termín

Odjezd zájemce před ukončením pobytu nezakládá nárok na vrácení nespotřebované platby za služby. 

6. Osobní data zájemce

Zájemce odesláním vyplněné objednávky e-mailem potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje zájemce třetí straně. Zápis do knihy ubytovaných se provádí bezodkladně po příjezdu a to na základě platného dokladu totožnosti (OP, nebo pas), který je každý z hostů povinen na požádání předložit. Osoby, které odmítnou, či nemohou svoji totožnost věrohodným způsobem doložit, ztrácí nárok na ubytování a jakékoli náhrady nákladů.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 21.2.2014 a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zájemcem a pronajímatelem chalupy. Zájemce se při pravdivém vyplnění a zaslání objednávky se tímto zavazuje a zároveň potvrzuje, že je s těmito podmínkami seznámen, tyto si přečetl a odesláním objednávky na email pronajímatele na tyto přistupuje a souhlasí s nimi. Tyto VOP jsou uveřejněny na internetových stránkách www.podkopce m.eu, kdy zájemce a společně s ním všechny osoby užívající nemovitost společně potvrzují, že jsou s těmito seznámeni.

  •    a)  Nemovitost a její movité vybavení budou předány dle Seznamu movitého majetku – INVENTÁŘE, který je volně dostupný v budově. Veškerý movitý majetek uvedený v INVENTÁŘI bude předán bez závad, funkční a v pořádku, což obě strany stvrdí podpisem. Pokud bude něco při předání (převzetí) a porovnání soupisu po pobytu chybět či bude rozbité, poškozené či nefunkční, nebo bude odcizeno, tak to uhradí/nahradí zájemce v hotovosti při předání chaty. V případě, že bude škoda vyšší než 5 000,-Kč a nedojde k okamžité dohodě, bude věc řešit Policie ČR.
  •    b)  V celém objektu je přísný zákaz kouření ! V případě, že nájemce zjistí porušení tohoto zákazu, je oprávněn zájemce a všechny osoby s ním užívající nemovitost okamžitě vykázat z chalupy bez náhrady. Nájemce je oprávněn provést namátkovou kontrolu chalupy v době pronájmu.
  •    c)  Chalupa se předává i přebírá řádně uklizená a čistá. Úklid provádí vždy ubytovaní zájemci. Pokud bude chalupa předávána v nepořádku, bude si pronajímatel účtovat 1 000,- Kč.

8. Pobyt

Zahájení pobytu vždy po 14,00 hod. v prvním dni rezervace převzetí chalupy
Ukončení pobytu vždy do 10,00 hod. poslední den rezervace předání chalupy

8. Odpovědnost

Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, jako je např.poničení či odcizení majetku, vzniklé všem osobám při jejich pobytu na chalupě. Pronajímatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za případné zranění či jiné újmy osob užívajících chalupu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem.

9. Ostatní ujednání

Pronajímatel si vyhrazuje právo měnit, či aktualizovat veškeré informace uvedené na těchto stránkách.
Vybavení objektu nemusí vždy odpovídat fotografiím, avšak vždy odpovídá popisu uvedenému v sekci "Vybavení objektu".

Nájemce

Ivo Trunkát, Vernířovice 75, 788 15  Velké Losiny

email: pod-kopcem@email.cz

Smlouva o pronájmu rekreačního domu

Smlouva o pronájmu ke stažení zde (*.pdf, 80 Kb)

Seznam ubytovaných osob ke stažení zde (*.xls, 35 Kb)

Kontakt

Chalupa Pod kopcem

pod-kopcem@email.cz

Vernířovice 75
788 15 Velké Losiny

736 / 25 30 49
739 / 45 79 92

Vyhledávání

Počasí - Vernířovice Meteoradar

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode